Poziomy - Poziom 1 - Rozdzia³ 11 - Trennbare und untrennbare Verben III

0:00 [0]    0/0

------------- -------------

Po uruchomieniu æwiczenia przyciskiem "start" wylosowany zostanie czasownik wraz z dodatkowym obja¶nieniem, czasem synonimem. Proszê poprzez kliknjêcie na "trennbar", "untrennbar" zdecydowaæ, czy mamy tu doczynienia z czaswonikiem rozdzielnie z³o¿onym, czy nierozdzielnie z³o¿onym. U¿ycie ikonki kosza spowodujê ca³kowite wyeliminowanie danego czasownika z æwiczenia, pod warunkiem, ¿e bêdzie to poprawna odpowied¼.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jeste¶ zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.