Prosze o dokładne wysłuchanie wymowy podanych wyrazów oraz cierpliwe powtarzanie aż do perfekcji.


Dollar Ball Keller fallen hell billig Teller
Bett Fett Tablette Blatt klettern glatt retten
immer Bummel Kummer Kommando wimmeln Flamme Gummi
klappen kippen doppeln Puppe Rippe Lippe tippen
besser messen fesseln Kommissar Essen passen pressen