Poziomy - Poziom 1 - Rozdzia³ 9 - Modalverben - czasowniki modalne (odmiana)

0:00 0/0  

--- ---
--- ---

Æwiczenie na refleks ... i wiedzê oczywi¶cie. Po klikniêciu na przycisk: start wylosowany zostanie zaimek osobowy ale i wszystkie formy czasownika, która wystêpuj± w odmianie przez osoby w czasie tera¼nejszym. Proszê wskazaæ jak najszybciej w³a¶ciw± formê czasownika wystêpujacego w odmianie przez osobê widoczn± w górnym prawym rogu tabeli.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jeste¶ zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.