Proszê wpisaæ zaimek "es" tam, gdzie jest to mo¿liwe: